شهرستان‌زرین دشت یكی از شهرستان های استان فارس است كه در ناحیه‌ی جنوب خاوری استان واقع شده‌است. این شهرستان از شمال به داراب، از جنوب به لارستان و از باختر به جهرم و فسا محدود می شود. به علت وجود كشاورزی پر رونق و صنایع وابسته به آن و هم چنین صنایع دستی این شهرستان بازرگانی در این منطقه از رونق نسبی برخوردار است و عمده ترین صادرات این منطقه را: مركبات، پنبه، گل سرخ،‌ خرما،‌ انگور،‌ بادام، گندم، قالی و گلیم تشكیل می دهد.