شهرستان قیروكارزین یكی از جدیدترین شهرستان‌های استان فارس است كه در ناحیه جنوب باختری این استان واقع شده است. این شهرستان از شمال به جهرم و فیروزآباد و از جنوب به لارستان محدود می شود. در شهرستان قیروكارزین بافت قالی، گلیم و چادر (سیاه چادر) توسط زنان ودختران معمول است