بچه ها این نقشه ی جغرافیاست

بچه ها این قسمت اسمش آسیاست

شکل یک گربه در اینجا آشناست

چشم این گربه به دنبال شماست

بچه ها این گربه ایران ماست

بچه ها این سرزمین نازنین

دشمن بسیار دارد در کمین

داغ دارد هم به دل هم بر جوین

بوده نامش از قدیم ایران زمین

یادگار پاک قوم آریاست

بچه ها از هر گروه و هر نژاد

دست اندر دست هم باید گزارد

فارغ از هر زنده باد و مرده باد

سربه راه مملکت باید نهاد

مام و میهن عاشق صلح و صفاست

بچه ها این پرچم خیلی قشنگ

پرچم سبز و سفید و سرخ رنگ

هم نشان از صلح دارد هم ز جنگ

خار چشم دشمنان چشم تنگ

افتخار ما به آن بی انتهاست

بچه ها این خانه ی اجدادی است

گشته ویران تشنه ی آبادی است

خسته از شلاق استبدادی است

مرحم دردش کمی آزادی است

بچه ها این کار فردای شماست

این کار،فردای شماست

|||||||||||||||||||

|||||||(الله)|||||||

|||||||||||||||||||