جای

بگو

به جای

بگو

ساحل

کنار

عید

جشن

غریب

نا آشنا

اعیاد

جشن ها

غریبی

نا آشنایی

سوال

پرسش

غسل

شست شو

سرقت

دزدی

عهد

پیمان

بینهایت

بیکران

 

به جای

بگو

به جای

بگو

عاقبت

سرانجام

داخل

تو- درون

خطیب

سخنران

منهدم

نابود

صلح

سازش – آشتی

انهدام

نابودی

ظاهر

نما

اطلاع

آگاهی

مشاهده

نگریستن – تماشا

حاضر

آماده

به جای

بگو

به جای

بگو

اول

ابتدا

لباس

رییس- مسول

شجاع

نخست

نخست

پوشاک-جامه

سرپرست

دلیر – شیردل

اولین

شروع

فتح- ظفر

مراجعت

طعم

نخستین

آغاز

پیروزی

بازگشت

مزه

 

به جای

بگو

به جای

بگو

زبان محاوره ای

زبان گفتاری

تمنا

خواهش

عقاب

شهباز

تمنا می کنم

خواهش می کنم

مریخ

بهرام

استدعا می کنم

خواهش می کنم -درخواست می کنم

عذرخواهی

پوزش

تبریک

شادباش

عذرمی خواهم

پوزش میخواهم  – ببخشید

خاص

ویژه