كبودرآهنگ یكی از شهرستان‌های استان همدان است كه دربرگیرنده‌ی یكی از آثار طبیعی وبا اهمیت ایرانیان یعنی غار علیصدر است. گفته می‌شود در این منطقه چون در گذشته رودهای متعدد و بركه‌هایی وجود داشته كه كبوتران از هر سو به آن می شتافتند از این رو آن‌را كبوتر آهنگ نامیدند اما در زبان تركی كورنگ گفته می شود كه به معنی رودهای آب است.
مركز شهرستان كبودر آهنگ در 48 درجه و 43 دقیقه درازای جغرافیایی و 35درجه و 12 دقیقه پهنای جغرافیایی و در ارتفاع 1675 متری از سطح دریا واقع شده است. كبودر آهنگ از شمال به خدابنده ( استان زنجان ) از خاور به رزن، از جنوب به همدان و از شمال باختر به شهرستان بیجار و قروه محدود می‌شود. این شهرستان با آب و هوایی سرد و خشك، در شمال خاوری استان همدان قرار دارد. صنایع دستی به‌ویژه قالی بافی كبودر آهنگ از شهرت فراوانی برخوردار بوده و به عنوان قدیمی ترین صنایع این بخش محسوب می شوند. در بیش‌تر خانه های روستایی این منطقه دار قالی وجود دارد و نقش به سزایی در تامین معاش مردم منطقه ایفا می كند. آب كشاورزی منطقه از چاه های عمیق و قنات ها تامین می شود و گندم، جو، یونجه، بنشن، تره بار، انگور و سیب از مهم ترین محصولات آن است. گندم و جو آن به خارج از شهرستان صادر می شود. وجود مراتع غنی در این منطقه سبب تقویت دام‌داری شده و روستاییان روی پرورش گوسفند و گاو تاكید فراوانی دارند به خصوص اهمیت دام‌داری در دهستان مهربان بر كشاورزی بیش‌تر است.غار علیصدر،قلعه‌باشقوتاران و پل‌كوریجان مهم‌ترین دیدنی های این منطقه راتشكیل می‌دهد.